My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

פסטיבל 2019

פסטיבל בין שמיים לארץ עסק בגוף בהגירה.
הזיכרון האנושי דומה לדפדפת הבנויה מזוגות של דפים. כאשר אתה כותב על דף אחד, נרשמים סימנים גם על הדף שמתחתיו. הרישום על הדף התחתון, כך מספר פרויד, נשמר גם כאשר הרישום על הדף העליון נמחק ומוחלף ברישום אחר. חביבה פדיה כותבת על כך שאין אנו מודעים עד כמה השכבה העמוקה שנמצאת למטה הכרחית לקיומנו, גם אם היא חצי מחוקה. שכבה זו הכרח שתהיה קיימת, הן בתודעה האישית והן בזו של הקולקטיב הישראלי 2019.

פסטיבל 2018

פסטיבל בין שמיים לארץ התשיעי עסק באוטופיה.
אוטופיה אינה עתידנות. אם לדייק, האוטופיה אינה ניבוי העתיד לבוא, היא חזון אחרית הימים. היא אינה מפענחת את המגמות העכשוויות ומנבאת לאן יובילו. אדרבה, האוטופיה היא שבירת התהליכים, היא קפיצה אל עולם אחר. "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ" מתנבא הנביא ישעיה, ומתאר מציאות סטטית שהיא נקודת הקצה של ציר התנועה קדימה. האוטופיה היא ניסוח הפנטזיה על מציאות אידיאלית, שבה אין עוד צורך בתיקון.

פסטיבל 2017

פסטיבל בין שמיים לארץ השמיני העמיק במנגנון המסירה של הידע, התורה, האינפורמציה: כשהידע נמסר מדור אל דור הוא מתחזק ומשתמר אבל גם משתנה בהתאם לצרכי השעה ובהתאם לנסיבות, ההבנות והצרכים של הדור המקבל, הצעיר. למנגנון הזה אנו קוראים העברה בין דורית והוא פועל באופנים שונים של מבנים בקהילות שונות, חלקן רואות בדור הקודם כמקור סמכות "עצת זקנים" ואחרות רואות בדור הבא כפתרון "העולם שייך לצעירים".יצאנו לטייל בתוך עולמות ההעברה הבין דורית יחד עם עשרות יוצרים ויוצרות שנתנו שמות ומושגים: נוף ילדות, שחזור, שייכות, גנטיקה התנהגותית, מסע של גוף בין מסורות, המצאת שורשים, המנגינה של סבתותיי, ארכיון המשפחה, נאמנות, המשך של הורינו, הסביבה האחרת, הדרך שעוברת דרכינו. כל אלו צירופים ומושגים שתוכלו לפגוש בהמשך התכניה. את התנועות של המילים נמסור על הבמה ובסדנאות.

פסטיבל 2016

פסטיבל 2015

פסטיבל 2014

פסטיבל 2013

פסטיבל 2012

פסטיבל 2011

פסטיבל 2010

פסטיבל 2009

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו:

כתובת : רחוב הפרסה 3, ירושלים

משרד: 02-6244582

מייל : office@docdance.com

כל הזכויות שמורות לעמותת בין שמיים לארץ